Choď na obsah Choď na menu
 


Poviedkový Workshop V

25. 8. 2010

     Ako sa hovorí „Repetitio est mater studiorum”, prišiel čas zopakovať si, čo všetko sme sa dozvedeli v predošlých dieloch Poviedkového Workshopu.

     Dnes si zopakujeme všetko podstatné, čo by ste si mali zapamätať a čomu by ste sa mali vyhnúť, pri písaní poviedok.

 

1. ŠTYLISTIKA A GRAMATIKA

 

a) delenie textu do odstavcov

- pri zmene deja

- pri priamer reči

- nezabúdať na štylistiku (poviedka musí byť nielen dobre napísaná, ale aj dobre čitateľná)

b) beta-read

- vždy si poriadne skontrolovať text

- nebáť sa odložiť text a opraviť ho neskôr

- nebáť sa beta-readu (prípadne si nechať poradiť v poviedkovom workshope)

- zapamätať si, že čím menej chýb, tým väčšia šanca na úspech

c) priama reč

- dodžiavať odstavce

- naučiť sa pavidlá PR

- určiť si vždy iba jeden spôsob

d) normostrana

- normostrana: 30 riadkov * 60 znakov = 1800 znakov

- normostrana pre word (variant A): riadkovanie 1,5 font Times New Roman, veľkosť písma 12, odstavce 3cm po stranách a 3,5cm horný a dolný okraj

- normostrana pre word (variant B): riadkovanie 1,5, font Courier New, veľkosť písma 12, zarovnanie textu do stĺpca (justify), okraje 3cm po stranách, 3,5 horný a dolný okraj

- jedna normostrana nemusí byť vždy jedna strana A4

- počet znakov vo worde sa dá zistiť pomocou funkcie Word Count (počet slov)- dôležitý údaj v tabuľke je počet znakov spolu s medzerami (medzera sa tiež ráta ako znak!)

e) zvýrazňovanie textu

- zmenou písma (zvýraznenie, podčiaknutie, kurzivá)

- použitím veľkých písmen

- zmenou fontu

- zvýrazňovať iba tam, kde to má opodstatnenie (vnútorné pocity postavy, prejav emócii postáv...)

 

 

2. OBSAHOVÁ ČASŤ POVIEDKY

 

a) rýchly koniec

- vždy mať jasnú predstavu o tom, akým smerom sa má poviedka uberať

- nikdy sa nesnažiť narýchlo ukončiť poviedku kvôli termínu súťaže

- radšej poviedku odloziť a vrátiť sa ku nej neskôr, ako ju nezmyselne ukončiť

b) odosobnenie sa od textu

- mnoho autorov je priamo zainteresovaný do deja, v mysli im víria myšlienky a predstavy, ktoré dopĺňajú dej poviedky, avšak ich nedajú na papier, takže čitateľ si ich nemá ako domyslieť.

- riešenie: workshop, beta-read

c) gradácia deja

- gradácia (stupňovanie) deja: postupné smerovanie textu od úvodu až po záver

- nezabúdať na kompozíciu textu: úvod, jadro, záver

- úvod: načrtnutie zápletky

- jadro: podstatná časť poviedky, v ktorej treba čitateľa udržať pri čítaní (predovšetkým gradáciu deja)

- záver: koniec (rozuzlenie) poviedky, zakončený pointov, ku ktorej poviedka smerovala

d) pointa, myšlienka poviedky

- vyvrcholenie celej poviedky

- nemusí byť vždy na konci poviedky (no autor potom musí udržať čitateľa v napätí aj napriek tomu, že už vie pointu)

- v dlhších dielach a poviedkach je možné pointu ukryť za rozsiahlejší a prepracovanejší dej, ktorý nakoniec vyznie ako podstata celého diela

- pri mikropoviedkach je pointa základom úspechu

 

 

3. ŽÁNRE

 

a) mikropoviedka

- základom je pointa, ktorá o niečom vypovedá

- maximálny rozsah 7200 znakov (4 normostrany)

- náročný žáner vzhľadom na svoj rozsah

b) poviedka

- najčastejší žáner

- rozsah 10 až 15 normostrán

- rozvíja sa iba jedna dejová línia (len jeden príbeh) a hlavná postava

- minimálny výskyt postáv a časových a priestorových údajov

c) novela

- literárny žáner stredného rozsahu

- priestor pre hlbšiu dejovú líniu

- obsahuje rovnako ako poviedka len jednu dejovú líniu, avšak má priestor pre súbor udalostí

- možnosť rozviť viac postáv

d) román

- vyznačuje sa pružnou kompozíciou, ktorá umožňuje zachytiť rozsiahlu oblasť javov a udalostí, spoločenských vzťahov a psychologických situácií.

- zachytáva dlhšie časové obdobie a široký okruh životných javov, ako aj osudy viacerých postáv (nielen hlavnej)

 

 

4. SÚŤAŽNÁ POVIEDKA

 

a) tlačená forma

- klasický formát A4

- vždy jednostranne

- jedna stran NEMUSÍ byť vždy jednou normostranou

- vo väčšine prípadov si organizátori vyžiadajú viacero kópií (spravidla toľko, koľko je porotcov)

- riadkovanie 1,5 alebo 2 z dôvodu lepšej čitateľnosti a možnosti porotcov zapisovať si poznámky priamo do textu

b) elektronická forma

- menej pracná ako tlačená forma

- preferované formáty .doc a .rtf

- pozor na verziu textového editoru

- v novších verziách Wordu ukladať text vo formáte Word 97-2003 Document (klasický formát .doc)

- uistiť sa, že posielate svoju finálnu verziu poviedky

 

     Niektoré súťaže si vyžadujú, aby autori zaslali svoje diela aj v tlačenej a aj v elektronickej forme. Tlačené poviedky slúžia predovšetkým pre porotcov, kým elektronická forma je pre prípad naslednej publikácia (buď na internete alebo v zborníku).

 

c) anonymná súťaž

- autor nesmie uvádzať svoju totožnosť v poviedke, ani sprievodnom liste (e-maily)

- údaje treba priložiť v osobitnej obálke

- výhoda: porota nevie totožnosť autora, čo zamedzuje zvýhodňovaniu a diskriminácii

- nevýhoda: strata údajov o autorovi, môže viesť ku komplikáciám pri identifikácii výťaža

d) neanonymná súťaž

- údaje sa uvádzajú v sprievodnom liste (e-maily) alebo v prihláške do súťaže

- dávať si pozor, aby bola prihláška (sprievodný list) správne vyplnené

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.